Etický kodex Kolektivu pro zvířata

 

Členky , členové, dobrovolnice a dobrovolníci KPZ se zavazují dodržovat následující zásady:

 1. Obecné
  1. Obeznámit se zásadami vymezenými v Etickém kodexu KPZ a jednat v souladu s nimi.
  2. Respektovat etický přístup k veganství, tzn. veganství jako hledání způsobu života bez využívání zvířat k lidskému užitku, i s ohledem na životní prostředí a lidská práva (upřednostňujeme např. lokální a fair tradové produkty).
  3. Respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženskou a politickou orientaci.
 2. Ve vztahu k organizaci
  1. Respektovat znalosti a zkušenosti svých kolegů a spolupracovat na principu vzájemné úcty, tolerance a rovnosti všech.
  2. Vykonávat svou činnost profesionálně a zodpovědně, a posilovat tak důvěryhodnost organizace při jednání s veřejností, institucemi i médii.
  3. Usilovat o zvyšování odbornosti své práce, rozšiřovat si znalosti a dovednosti v oblasti práce svého zaměření.
 3. Ve vztahu k veřejnosti
  1. Při komunikaci s veřejností nepoužívat manipulaci, citové vydíraní, sarkasmus či osobní útoky.
  2. Komunikovat věcně, otevřeně a konstruktivně.
  3. Vyvarovat se dalších argumentačních faulů jako zamlčování nehodících se faktů, potvrzovací slepoty, naturalistického omylu apod.
  4. Šířit vědecky podložené informace o výživových a dalších aspektech veganství, a tak zabraňovat šíření mýtů.
  5. Nepropagovat jménem KPZ žádná náboženství a podobné ideologie.
  6. Nepoužívat k propagaci veganství sexismus, „body shaming“, sexuální prvky (“sex sells”) a dále též náboženské, politické či jiné ideologie.
  7. Nepoužívat k propagaci veganství náboženskou, etnickou, rasovou a další nesnášenlivost.

 

V Kolektivu pro zvířata netolerujeme projevy nesnášenlivosti nebo diskriminace jako jsou rasismus, xenofobie, sexismus, homofobie, speciecismus atd. Odmítáme jakékoliv zneužívání zvířat a množení domestikovaných zvířat.